SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zveřejněno: 05.05.2018

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Karel Labuť, IČ: 66868807, se sídlem Přemyslovská 2321/14, 130 00, Praha 3 – Vinohrady, zapsaná v příslušném úřadě podle §71 odst. 2 živnostenského zákona, vystavený u Úřadu městské části Praha 3 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s nákupem či objednání služby, konkrétně s přihlášením odběru mailových, tištěných nebo telefonických sdělení. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, v případě nutnosti zaslání hotových služeb adresu bydliště nebo adresu provozovny či místa pro zaslání, název organizace.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely přímého marketingu produktů a služeb nabízených na stránkách www.image-club.cz a make-up.image-club.cz, včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o novinkách, akcích, službách či nabídkách spojených se službami. 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých úkonů spojených s poskytnutím našich služeb, jejichž jste si vybrali či oslovily společnost. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – (dále jako „GDPR“).

 Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu, po dobu 5 let od otevření emailového newsletteru zasílaného naší společností, zakoupením služby, navštívení akce pořádané naší společností nebo posledního odběru našeho e-mailu s akcemi, pokud tento souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info(zavináč)experimentalnifotoatelier.cz (do předmětu zprávy prosím uveďte „Odvolání souhlasu“). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci (spolupracovníci) a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na emailu: info(zavináč)experimentalnifotoatelier.cz či písemně na adrese provozovny správce (Slezská 1345/48, 120 00, Praha 2 – Královské Vinohrady). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce, může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci zavolat, napsat či projednat informace týkající se objednávky či nabídnutí služby vzhledem k Vaší poptávce. Dále posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete (např. bez Vaší emailové adresy Vám správce nebude schopen zaslat video tip, pozvánku na seminář nebo Vás informovat o změně termínu konání focení). Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.

You cannot copy content of this page / Nemůžete kopírovat obsah